เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563

S 25616475S 25616477S 25616478

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร และการจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง (ระยะที่ 3) โดยนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด มอบหมายให้นายสุทธิวัตธน์ นิธิสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น3 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง