คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ในพื้นที่ อำเภอเถิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ในพื้นที่ อำเภอเถิน  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

S 7151622S 7151627S 7151630S 7151633

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 27-30 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ฤดูฝน ปี2563 รายละเอียดดังนี้
1. พันธุ์กข6 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย ระยะน้ำนมและโน้มรวง ในพื้นที่ อำเภอเถิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2. พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ระยะน้ำนม และโน้มรวง ในพื้นที่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง