รับเมล็ดพันธุ์หลักข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 เพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 จำนวน 6,280 กิโลกรัม ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รับเมล็ดพันธุ์หลักข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 เพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 จำนวน 6,280 กิโลกรัม ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

S 47112230S 47112233S 47112232S 47112234

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 26 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวศศิธร คืนมาเมือง รับเมล็ดพันธุ์หลักข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 เพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 จำนวน 6,280 กิโลกรัม ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่