้คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธ์ุสันป่าตอง 1 คืนจากแปลงขยายพันธ์ุ ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า และตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

้คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธ์ุสันป่าตอง 1 คืนจากแปลงขยายพันธ์ุ ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า และตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

245536245537245540245543

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธ์ุสันป่าตอง 1 คืนจากแปลงขยายพันธ์ุ ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า และตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง