ตรวจติดตามแปลงสำรองพันธุ์ ข้าวเหนียวพันธ์ุสันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ตรวจติดตามแปลงสำรองพันธุ์ ข้าวเหนียวพันธ์ุสันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

245295245296245297245301

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 21 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศุภกิจ ยศบุญเรือง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจติดตามแปลงสำรองพันธุ์ ข้าวเหนียวพันธ์ุสันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวน 30 ราย รวมพื้นที่ทำเมล็ดพันธ์ุ 52 ไร่ และในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 36 ราย รวมพื้นที่ทำเมล็ดพันธ์ุ 52 ไร่