ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการ้กษตรจังหวัดลำปางครั้งที่10/3563

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการ้กษตรจังหวัดลำปางครั้งที่10/3563

205151205152205153

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
เวลา 13.30น. นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการ้กษตรจังหวัดลำปางครั้งที่10/3563ประธานที่ประชุมโดยนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางและสหกรณ์ ที่ประชุมได้รับฟังการชี้แจงเรื่องสถานการณ์น้ำของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในจังหวัดลำปางที่มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ50%ของความจุและการประชาสัมพันธ์เรื่องการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำใยและโรคใบร่วงระบาดในยางพารา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน18คน