ร่วมประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2564 ครั้งที่1/2563

ร่วมประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2564 ครั้งที่1/2563

204884204885204886

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2564 ครั้งที่1/3563ประธานที่ประชุมโดยนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง มีหน่วยงานจำนวน 54หน่วยงานจาก9กระทรวง ร่วมพิจารณาแนวทางจัดนิทรรศ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่4-13 ธันวาคม2563ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนแนวทางจัดนิทรรศการแบบแปลงจำลองเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐิกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม59คน