ติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และประชุมสำรวจพื้นที่แปลงสำรองพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และประชุมสำรวจพื้นที่แปลงสำรองพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

21460214602146421466

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 16 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศุภกิจ ยศบุญเรือง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และประชุมสำรวจพื้นที่แปลงสำรองพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง