ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลางกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่องข้อมูลแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่สามารถจัดทำเป็นแปลงสำรองพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลางกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่องข้อมูลแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่สามารถจัดทำเป็นแปลงสำรองพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

214092141021412

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 15 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลางกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่องข้อมูลแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่สามารถจัดทำเป็นแปลงสำรองพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง