คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563

S 46555138S 46555141S 46555142S 46555143

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ระยะโน้มรวง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านน้ำโท้ง จำนวน 5 ราย พื้นที่ 78 ไร่ ผ่าน 5 ราย พื้นที่ 78 ไร่ ไม่ผาน 0 ราย
2. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านทุ่งม่านเหนือ(รวม)จำนวน 3 ราย พื้นที่ 24 ไร่ ผ่าน 3 ราย พื้นที่ 24 ไร่ ไม่ผ่าน 0 ราย