ติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ของบริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด

ติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ของบริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด

S 93069315S 93069317S 93069321S 93069323

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 7-9 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ของบริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งทำการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรดังนี้
1. ตรวจประเมินกลุ่มใหม่ จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่ม GAP บ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2. ตรวจประเมินกลุ่มติดตามจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่ม GAP ห้างฉัตร ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- กลุ่ม GAP วังสำราญ-ท่าด่าน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
- กลุ่ม GAP บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
- กลุ่ม GAP ตำบลล้อมแรด 1 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
- กลุ่ม GAP เถินบุรี ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง