แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวแพร่เข้าตรวจประเมิน ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ติดตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมศูนย์เรียนข้าวในโรงเรียน โดยแนะนำให้นักเรียนใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนตันวิทยา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในการตรวจประเมิน GAP Seed และให้คำแนะนำในการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหัวเสือ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) จังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์การลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการทำสัญญา MOU ซื้อขายการผลิตข้าวอินทรีย์ แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันป่าสัก เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการทำสัญญา MOU ซื้อขายการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ติดตามให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน และติดตามผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) จังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 3