แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 1 และรับเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลง ฤดูแล้ง/62 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ร่วมจัดนิทรรศการ ณ กองนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับซื้อขายข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
คัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 ณ วัดสบป้าด เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 6
ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 6
เข้าร่วมประชุมสัมมนา "ประชาสัมพันธ์กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกสจ." เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 5
ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4