แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ นาแปลงใหญ่อำเภอแม่พริก หมู่ 1 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 3
ติดตามให้คำแนะนำกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และระบบควบคุมภายใน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
ร่วมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายในสำหรับมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 3
ร่วมมอบปัจจัยการผลิตไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 5 ตัว อาหารไก่ไข่จำนวน 10 กิโลกรัม และยาปฏิชีวนะ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 23 ราย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 3
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 อำเภอแม่พริก เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 7
จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 อำเภอห้างฉัตร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 5
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอำเภอแม่เมาะ(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง) และติดตามตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 7
รับเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 11