แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำรวจข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอสบปราบ อำเภอแม่ทะ อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ประชุมทบทวนพื้นที่จัดทำแปลง และแบ่งสายตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่ ตำบลบ้านเป้า ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2/2561 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ และข้าวอินทรีย์,ข้าว GAP ครบวงจร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
เข้าร่วมกิจกรรมแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวนาดำด้วยแนวคิดเกษตรครบวงจร KUBOTA Agri Solution (KAS) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ของอำเภอเมืองลำปาง โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตําบลแม่มอก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ประชุมทบทวนพื้นที่จัดทำแปลง และแบ่งสายตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่11/2561ประธานเปิดงานโดยนายสมเกียรติตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง ณ.โรงเรียนไผ่งามวิทยา ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2