แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดนิทรรศการงานนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ณ หมู่ที่ 4 บ้านนางเหลียว ตำบลลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ ชุมชนบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 3
ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวพบปะเยี่ยมเยือนและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 5
การเสวนาเรื่องการบริหารจัดการสินค้าสับปะรดลำปางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
รับการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 3
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลักษณ์ วจนาวัช) ตรวจราชการภาคเหนือตอนบน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
ฝึกอบรมการปฏิบัติงาน "KTB Corporate Online" และฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 และประกาศยุทธศาสตร์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ ประจำปี 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1