แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 5
จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 ฤดูฝน ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
เข้าร่วมประชุมประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่ 2 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจแปลงอย่างเป็นทางการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 7
ประสานงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุนของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (T2)​ และ Orgarnic Thailand (T3) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวชั้นพันธ์ุขยายและจำหน่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
เข้าร่วมงานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4