ประวัติศูนย์

ประวัติศูนย์

  • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตั้งอยู่ บ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
   ห่างจากตัว
   จังหวัดประมาณ ๖-๗ กิโลเมตร ติดกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑๐ 
  • จัดตั้งและก่อสร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๒๑ ภายใต้โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช เป็นความร่วมมือ
   ของรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกา
   โดยการกู้เงินจาก USAID เพื่อทำการก่อสร้างโรงงานปรับปรุง
   สภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้
   ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
   เริ่มปฏิบัติงานปี ๒๕๒๒ มีพิธีเปิดเป็นทางการในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๕ โดย 
   พณฯท่านนายชวน  หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น
 •                        
  • เดิมชื่อ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปลี่ยนชื่อเป็น
   ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช 
   กรมส่งเสริมการเกษตร 
   และ
  • เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 
   สังกัด สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว  กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  •                                                                                                                                                          
   มีพื้นที่รวม ๓๓ ไร่ ปัจจุบันมีอัตรา รวมทั้งสิ้น ๓๙ คน แยกเป็นข้าราชการ ๑๗ คน 
   ลูกจ้างประจำ ๒๐ คน 
   พนักงานราชการ ๒ คน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางได้ร่วมกัน
   ระดมความคิดจัดทำยุทธศาสตร์และ
   สร้างวิสัยทัศน์ว่าศูนย์ฯจะเป็นองค์กรที่ผลิตและ
   กระจายเมล็ดพันธุ์ดีเสริมสร้างความมั่นคงแก่ชาวนา 
   บริการมีคุณภาพและทำงานอย่าง
   มีความสุขโดยมีการขับเคลื่อนการทำงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ