Extol

17.07.61

 

28555079 1256169721194136 1934012890 o

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เข้าร่วมประชุมคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับให้สูงขึ้นของตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงและตำแหน่งช่างไฟฟ้า

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน "หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว" ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 (รวม 2 วัน) 

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Field Day)” และร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จากการระบายน้ำจากวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

อ่านต่อ

ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์(Web Conference) เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2561ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงและเรียนรู้การใช้งาน Application PhotosServer GISTDA ver.2 ในการปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวจากดาวเทียมภายใต้ความร่วมมือกับ GISTDA

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 4 - 2553) รุ่น 2

อ่านต่อ

นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11

อ่านต่อ

ร่วมงานแถลงข่าว งานมหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2561 ณ โรงเรียนวัดนาแก้ว ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติมิตรแท้ในนาข้าว กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 

อ่านต่อ

การฝึกอบรมกระบวนการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมทางไกลออนไลน์(Web conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร ปี 2561/62 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

กิจกรรม "ติว กพ. เพื่อน้อง"  ในสัปดาห์นี้ ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมสรุปรายงานผลส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรการทำนามืออาชีพภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการ

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว(กิจกรรมสารวัตรเกษตร) ประจำปี 2561 

อ่านต่อ

มอบป้ายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวงปี 2561 ( รายใหม่ )

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมติดตามนิเทศงานโครงการ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

อ่านต่อ

 เป็นวิทยากร หลักสูตรการทำนามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief Of Operation) ครั้งที่ 3/2561

อ่านต่อ

ฝึกอบรมโครงการขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และโครงการขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 

อ่านต่อ

ประชุมทบทวน ติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2561 

อ่านต่อ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการสัมมนาทิศทาง "ลำปาง 2020" ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City 

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด เขตที่ 6 ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลการตลาดข้าวในจังหวัดลำปาง และเก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว 

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

 มอบใบรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

เป็นวิทยากร หลักสูตรการทำนามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ ร่วมจัดนิทรรศการ

อ่านต่อ

ประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

อ่านต่อ

กิจกรรม "ติว กพ. เพื่อน้อง" ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล(คำนวณ) และทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมได้จัดกิจกรรมการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน

อ่านต่อ

เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ในการชี้แจงโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ่านต่อ

รับการตรวจติดตามงาน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม เข้าสู่การตรวจรับรอง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (ครั้งที่ 1)                                         ...

อ่านต่อ

ร่วมงานโครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรับรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศาลาวัดบ้านสบคือ ตำบลล้อมแรด

อ่านต่อ

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 1 ตำบลแม่พริก

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศาลาวัดบ้านสันบุญเรือง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร 

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้พันธุ์ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

 ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเถินบุรี

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. 

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง 1 

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านสองแคว อำเภอเถิน 

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลการตลาดข้าวในจังหวัดลำปาง และเก็บข้อมูลงานวิจัย

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเขียงราย

อ่านต่อ

กิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเถินบุรี

อ่านต่อ

ร่วมบรรยายหัวข้อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร 

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านสองแคว อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ วัดท่านาง หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

"ติว กพ. เพื่อน้อง" วิชาภาษาไทย

อ่านต่อ

ร่วมตรวจประเมินและต่ออายุร้านอาหาร ตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q Restaurant) 

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ วัดวังหิน หมู่ 6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหล่า 

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561  ณ วัดท่าหลวง หมู่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

กิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์กข6 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

ติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าข้าวในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน และสาธิตวิธีเพาะต้นกล้านาโยนให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่พริก

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่พริก

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเขียงราย

อ่านต่อ

เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์แม่มอก (กลุ่มที่ 2)

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่พริก 

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก

อ่านต่อ

S 12132451

15058