King 10 002

62 05 13

111

New Rice

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

อ่านต่อ

จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ นาแปลงใหญ่อำเภอแม่พริก หมู่ 1 

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และระบบควบคุมภายใน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด

อ่านต่อ

ร่วมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายในสำหรับมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 5 ตัว อาหารไก่ไข่จำนวน 10 กิโลกรัม และยาปฏิชีวนะ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 23 ราย

อ่านต่อ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 อำเภอแม่พริก

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 อำเภอห้างฉัตร

อ่านต่อ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอำเภอแม่เมาะ(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง) และติดตามตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

อ่านต่อ

รับเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองขาม

อ่านต่อ

ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด” กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนลำปาง – เชียงใหม่ .

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 อำเภอสบปราบ .

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี2562 และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอห้างฉัตร

อ่านต่อ

เข้าอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข43 ฤดูแล้ง ปี 2562 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทรายใต้ และบ้านทุ่งฝาย 

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย อันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข43 ฤดูแล้ง ปี 2562 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งม่านเหนือ บ้านแม่ก๋ง บ้านแค่ และ บ้านห้วยทราย

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดลำปาง พิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ

จัดประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 อำเภอเกาะคา

อ่านต่อ

จัดประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 อำเภอแม่ทะ

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สังคมไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ประชุมปรับแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และหัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

จัดประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 อำเภอแม่เมาะ

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

จัดประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 อำเภอเมืองปาน

อ่านต่อ

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ให้แก่เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ อำเภอห้างฉัตรและอำเภอเกาะคา

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนเมษายน 2562

อ่านต่อ

 เข้าร่วมฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย

อ่านต่อ

จัดประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 อำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2562 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมติดตามงานและการตรวจติดตามควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบสถานที่รวบรวมและร้านขายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(สารวัตรเกษตร)

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ กข43 ชั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพระเจ้าทันใจ

อ่านต่อ

นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562 ณ โรงเรียนบ้านแจ้คอนวิทยา

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านต่อ

จัดประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 อำเภอเถิน

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ กข43 ชั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยทราย

อ่านต่อ

ร่วมฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย

อ่านต่อ

จัดประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 อำเภอแม่พริก

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ กข43 ชั้นพันธุ์ขยาย ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมใจกันสืบสานประเพณี "รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่" นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อขอขมาและขอพรเสริมสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข43 ฤดูแล้ง ปี 2562 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศรีหมวดเกล้า และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าโทก

อ่านต่อ

ร่วมจัดเวทีชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)  อำเภอแม่พริก

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ กข43 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งฝาย

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และภริยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทั้ง 3 ท่าน และภริยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง

อ่านต่อ

สำรวจแบบสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อการปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

วิทยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข43 ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ กข43 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ บ้านทรายใต้

อ่านต่อ

จิตอาสา ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด” กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนลำปาง – เชียงใหม่

อ่านต่อ

ประชุม เรื่องการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ฤดูแล้ง ปี 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูแล้ง ปี 2562 ตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข43 ชั้นพันธุ์จำหน่าย อย่างเป็นทางการ บ้านศรีหมวดเกล้า

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูแล้ง ปี 2562 เข้าตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข43 ชั้นพันธุ์จำหน่าย บ้านท่าโทก 

อ่านต่อ

ร่วมจัดเวทีชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)  ณ ศาลาเอสเอ็มแอล(SML) บ้านเหล่า

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกของจังหวัดลำปาง ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดลำปาง ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

 เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมทั้งได้ร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมจัดเวทีชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวดลำปาง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) อำเภอเกาะคา

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ วัดท่าหลวง

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

เข้าร่วมการอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร กระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 1 ตำบลเถินบุรี

อ่านต่อ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว โครงการพระราชดำริ .

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอเพื่อประเมินการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ร่วมกับผู้จัดการแปลง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอและการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ร่วมกับผู้จัดการแปลง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

นำเกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ของอำเภอเมืองลำปาง โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 1 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง .

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 1 อ.เถิน

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว และรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการงานนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ณ หมู่ที่ 4 บ้านนางเหลียว ตำบลลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

อ่านต่อ

62 04 001

62 04 002

Farm D

62 04 003

S 12132451

15058