King 10 002

62 07 08

111

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

มอบข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดลำปาง ให้กับผู้แทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง และรายงานผลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปี 2562 จำนวน 23 ราย

อ่านต่อ

ติดตามชี้แจงโครงการปิดทองหลังพระและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ต๋ำ

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงเก็บ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามชี้แจงโครงการปิดทองหลังพระและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวฝาย 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนบน) ครั้งที่ 2/ 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมร้านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้ระบบสารสนเทศ ภายใต้กิจกรรมสารวัตรเกษตร 

อ่านต่อ

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดี ณ แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรธรรมชาติ บ้านทุ่งหก

อ่านต่อ

 ติดตามการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

สัมมนาเครือข่ายระบบการเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด” กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนลำปาง – เชียงใหม่ เดืือนกรกฎาคม 2562

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนป่าตันวิทยา ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2562

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา หมู่ 9 ตำบลบ้านแลง

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับฟังการบรรยายธรรมพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธมามกะที่ดี พร้อมทั้งถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร

อ่านต่อ

รับสมัครเกษตรกรที่ขอการรับรองตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (นอกล้านไร่) แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม พื้นที่อำเภอแม่ทะ

อ่านต่อ

ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำคู่มือการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน, เรื่องแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญและศัตรูธรรมชาติในนาข้าว พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเพาะกล้าบนถาดเพาะกล้านาโยน และสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์(น้ำหมักชีวภาพจากเศษผลไม้)

อ่านต่อ

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงคอบหมู่ 9 ตำบลวิเชตนคร

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและการจัดทำระบบควบคุมภายใน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลวอแก้ว

อ่านต่อ

 ตรวจเยี่ยมร้านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้ระบบสารสนเทศ ภายใต้กิจกรรมสารวัตรเกษตร  

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและการจัดทำระบบควบคุมภายใน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 63 ราย

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลด้วยแอพพลิเคชั่น G-Rice ผ่านระบบ Gin Conference ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 ณห้องประชุมข้าวแต๋น 

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) บ้านหนองร่อง

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวิชา" การทำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ" ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งทอง

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและการจัดทำระบบควบคุมภายใน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ วัดป่าตาล

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรอง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed)  อำเภอแม่พริก

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและการจัดทำระบบควบคุมภายใน  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ลุ่มน้ำแม่มอก

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข กรณีเกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดและสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.

อ่านต่อ

เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เดือนกรกฎาคม 2562

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง ณ บริเวณข้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรอง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) อำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

ติดตามการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2562 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง .

อ่านต่อ

ร่วมจัดเวทีเรียนรู้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเถินและธกส.สาขาเถิน และ ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรอง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลศาลา อำเภอเกาะคา

อ่านต่อ

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 6/2562 (ประจำเดือนมิถุนายน 2562)

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) อำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) บ้านแม่ปุ้มหลวง

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) ณ ศาลารวมใจวัดหัวเสือ

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายความรู้เรื่องระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ

อ่านต่อ

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

ติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2562 ณ แปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ครั้งที่ 1 จำนวน 47 ราย

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ วัดท่าหลวง หมู่ที่ 4

อ่านต่อ

ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด” กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนลำปาง – เชียงใหม่ เริ่มต้น ณ บริเวณจุดกิโลเมตรที่ 2 ถึงกิโลเมตรที่ 3 (ฝั่งขวา)

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ วัดป่าตาล

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ครั้งที่ 1 จำนวน 19 ราย

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ วัดหัวน้ำ

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมร้านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้กิจกรรมสารวัตรเกษตร

อ่านต่อ

จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำแปลงเรียนรู้ การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนบน)

อ่านต่อ

ร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายในสำหรับมาตรฐานข้าว GAP (Internal Control System for CAP Rice Consultant) รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตําบลแม่มอก

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ

 เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562”

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ครั้งที่ 1 เกษตรกร 65 ราย

อ่านต่อ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ

อ่านต่อ

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ ปทุมธานี 1 และ พันธุ์ กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 .

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและร่วมจัดทำแผนการส่งน้ำ ในช่วงฤดูฝนข้าวนาปี ประจำปี 2562 ...

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ( GAP Seed) ครั้งที่ 1 เกษตรกร 43 ราย . .

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

อ่านต่อ

นำเกษตรกรเข้ารับโล่รางวัล ชนะเลิศการประกวดเกษตรกรสาขาอาชีพทำนาและกลุ่มผู้ผลิตข้าวดีเด่น ระดับภาค ปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 และเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 อำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ( GAP Seed) ครั้งที่ 1 เกษตรกร 74 ราย

อ่านต่อ

ร่วมเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ณ ห้องประชุมกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562

อ่านต่อ

 ส่งมอบปัจจัยการผลิตเพื่อใช้ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 อำเภอห้างฉัตร

อ่านต่อ

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเขต15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์)

อ่านต่อ

ร่วมการสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2562

อ่านต่อ

 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมสองพันบุรี

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กลุ่ม GAP ห้างฉัตร

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่เมาะ

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

อ่านต่อ

New Rice

62 04 001

62 04 002

Farm D

62 04 003

S 12132451

15058