S 17014893

 

messageImage 1613010517412

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี  2564

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ และคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในการติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2564

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมและทำบุญตักบาตร พระ จำนวน 30รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมรายละเอียดโครงการ และเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล

อ่านต่อ

ประชุมจัดสรรพื้นที่และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

อ่านต่อ

เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อ่านต่อ

นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement : e-GP)

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Zoom (Video Conference)

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

อ่านต่อ

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อวางแผนการปลูกข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 และพันธุ์ กข6

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และ Q Product ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด และ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมของผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

คณะทำงานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาโป่ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน

อ่านต่อ

ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2564 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเชียงแสน และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

อ่านต่อ

จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกันระหว่างศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Application Zoom

อ่านต่อ

จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดตาก

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ทำการตรวจสภาพโรงงาน (โรงงานเพิ่มศักยภาพฯ) และความพร้อมก่อนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอกเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ(ระดับกรม) สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2564

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอก ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ปี2564

อ่านต่อ

สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ให้แก่นักเรียนสามเณร ภายใต้โครงการอาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ร่วมประชุมหารือโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ของจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมคณะหัวหน้ากลุ่มฯศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมประชุมแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่2/2564

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการปรึกษาหารือการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

ร่วมติดตามคณะกรรมการตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ co-farm โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference)

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 คุณภาพดี ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจงการจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรอำเภอเถิน  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามและวางแผนเพื่อการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว มล105 คุณภาพดี ของคณะกรรมการจัดซื้อฯ ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามการซื้อขายข้าวอินทรีย์ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ทำการตรวจสภาพโรงงาน(โรงงานเพิ่มศักยภาพฯ) และความพร้อมก่อนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105

อ่านต่อ

เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด หลักสูตรการจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และการจัดทำบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่

อ่านต่อ

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้าวแห้ง) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมวางแผนการจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครั้งที่ 1 และประกาศยุทธศาสตร์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการรับซื้อข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์) ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ให้แก่ เกษตรกร และติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2563

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่12/2563

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Application Zoom

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีและกิจกรรมของจังหวัด ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนซื้อขายข้าว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในการซื้อขายข้าว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการซื้อขายข้าวและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด และกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564

อ่านต่อ

่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ติดตามการใช้งานเครื่องซีลปากถุงระบบสูญญากาศและปรับปรุงแบบบันทึกเอกสารของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ภายใต้โครงการ Niche Market

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference)

อ่านต่อ

ติดตามการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2563

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop) และประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

อ่านต่อ

ตรวจแปลงแบบเป็นทางการ แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 พันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์)ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงขนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

ข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขตประจำปี2564

อ่านต่อ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

อ่านต่อ

 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายบังคม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ

Key message 1

New Rice

Fire 02

62 04 001

62 04 002

Farm D

62 04 003

S 12132451

15058