Capture

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ตรวจสอบเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ตรวจติดตามและแนะนำการตัดข้าวปนในแปลงของเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรองแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ Rice GIS และระบบบริหารจัดการเอกสารร่วม (E-Doc/e-Sharing) 

อ่านต่อ

 เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก (ต้นแบบ) ราคาประหยัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมสัมมนา"แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" 

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 และร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

นำเสนอผลงานและเข้ารับการสัมภาษณ์ในการประกวด ประเภทข้าราชการดีเด่น ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรม KUBOTA Agri Solution (KAS) โดยมีการสาธิตเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว และสาธิตเครื่องอัดฟางคูโบต้า โดยบริษัทคูโบต้า สยามคอเปอร์เรชั่น จำกัด (หจก.อนันตภัณฑ์ลำปาง)

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกรมการข้าว ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อารามหลวง อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

อ่านต่อ

 ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด” กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนลำปาง – เชียงใหม่ และ กิจกรรมรักษ์แม่น้ำวัง(ฝั่งใต้)

อ่านต่อ

ร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อารามหลวง อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

อ่านต่อ

ร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 7/2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Rice Regulator System : eRRS) 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 และ กข49 ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2561

อ่านต่อ

ฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (e-GAP Seed : e – GS) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User)            

อ่านต่อ

จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ซื้อคืน ให้แก่เกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอก      

อ่านต่อ

 เคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง          

อ่านต่อ

จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ในพื้นที่ บ้านศรีหมวดเกล้า บ้านร้อง และบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับศูนย์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ในพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเป้า ตำบลพิชัย อำเภอเมือง และตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร      

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านเป้า ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง และตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร          

อ่านต่อ

ร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกรมการข้าว

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และตรวจติดตามแปลงของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/ 2561

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคลากรภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ

ประชุมหารือและวางแผนเรื่องพื้นที่จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า และตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

 ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ในพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา และตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข ๔๙ ในพื้นที่ บ้านน้ำโท้ง บ้านท่าโทก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

ประชุมหารือข้อราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อ่านต่อ

จิตอาสา ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด” กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนลำปาง – เชียงใหม่ และ กิจกรรมรักษ์แม่น้ำวัง(ฝั่งใต้)

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อ่านต่อ

ประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ตำบลพิชัย ตำบลทุ่งฝาย และตำบลบ้านเป้า ฃ

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561 

อ่านต่อ

 ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย และตำบลบุญนาคพัฒนา

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจนับวัสดุการผลิตของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน 

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบรายเดี่ยว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามการตรวจตัดสินคุณภาพมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ กข49 ฤดูฝน ปี 2561              

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการขยายตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

 ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. และไหว้ศาลพระภูมิ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงและติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

 ประชุม ติดตามแปลงปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน 2561 ของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรก่อนตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ และติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ออกติดตามวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลตากตก โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

อ่านต่อ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ ร่วมตรวจติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ติดตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

 ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ออกติดตามวัสดุครุภัณฑ์ โครงการนาแปลงใหญ่ , ครุภัณฑ์งบพัฒนาจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว และเข้าร่วมกิจกรรมแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวนาดำด้วยแนวคิดเกษตรครบวงจร KUBOTA Agri Solution (KAS)

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกัน ปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ทาสี อาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ตรวจติดตามกิจกรรมบนแปลง และเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลด้านพืช ปีเพาะปลูก 2560/61 ของจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมอบรมโครงการจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมฝึกอบรม การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ติดตามวัสดุครุภัณฑ์ โครงการนาแปลงใหญ่  '

อ่านต่อ

พัฒนา ปรับปรุง ทาสี อาคารกลุ่มควบคุมคุณภาพ

อ่านต่อ

รับการติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (GAP Seed) แก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนใหม่พัฒนา

อ่านต่อ

ติดตามแปลงเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร(ศพก.) ด้านข้าว

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธี/พิธี 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสถานที่ผลิต/แหล่งผลิต ผลผลิต/สถานที่จำหน่าย 

อ่านต่อ

ติดตามแปลงเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนแม่ตีบ

อ่านต่อ

ร่วมการสัมมนา “ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว”

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

อ่านต่อ

S 12132451

15058