1999

 2

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

อ่านต่อ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 อำเภองาว จังหวัด ลำปาง

อ่านต่อ

      สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

     เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ปี 2561

อ่านต่อ

        เปิดงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”

อ่านต่อ

สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"  

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2561"

อ่านต่อ

ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว(คตก.)

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

หน่วยบริการชาวนาเคลี่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรี่องข้าว ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

         ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่วัดเกาะวลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

การจัดตั้งและเปิดจุดบริการประชาชน ภายใต้ “โครงการส่งความสุขปีใหม่ 2561

อ่านต่อ

พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.)

อ่านต่อ

    พิธีเปิดงาน ”งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561”  

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ โรงแรมวิวิช จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

ร่วมสังเกตการณ์ กับคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว (คตก.) ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีมอบตราสินค้าข้าว สำหรับตลาดเฉพาะ ปี 2560 ณ โรงแรม รัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่    

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ครั้งที่ 1/2561 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาตราสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรม รัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

การคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย (THAI RICE FESTIVAL 2017) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มควบคุมคุณภาพได้ดำเนินการ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสายงานสนับสนุน ณ.โรงแรม ไมด้า จังหวัดกาญจนบุรี  

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ณ.โรงแรม ฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่  

อ่านต่อ

การตรวจประเมิน GAP Seed แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP Seed ในพื้นที่จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมการอบรมสัมมนา "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2560  

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ลำปาง โดย นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศศิธร คืนมาเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมสังเกตการณ์ กับคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว(คตก.)  

อ่านต่อ

ดำเนินการตรวจประเมิน GAP และ GAP Seed แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ออกตรวจร้านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดลำปางและประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง  

อ่านต่อ

  ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และ GAP Seed แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed)

อ่านต่อ

ร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ปี 2561  

อ่านต่อ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยก ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่2)        

อ่านต่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร  

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร      

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฏาคม 2560

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน  

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม          

อ่านต่อ

พิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

S 12132451

15058