rice345

111

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 1 และรับเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลง ฤดูแล้ง/62 

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ ณ กองนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับซื้อขายข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

อ่านต่อ

คัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 ณ วัดสบป้าด

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว) 

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมสัมมนา "ประชาสัมพันธ์กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกสจ."

อ่านต่อ

 ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

อ่านต่อ

 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 

อ่านต่อ

 ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ''นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม'' เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ

เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลโรคข้าวที่สำคัญ

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.

อ่านต่อ

จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ในพื้นที่ บ้านแค่ บ้านทรายใต้ บ้านหัววัง บ้านพระเจ้าทันใจ   อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 และขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว และเข้าร่วมกิจกรรม KUBOTA Agri Solution  ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

คัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

ประชุมแปลงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูฝนปี 2561 ในพื้นที่บ้านทุ่งฝาย บ้านแม่ก๋ง บ้านพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

มอบใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและป้ายร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ปี 2561

อ่านต่อ

ประชุมปรับแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน)

อ่านต่อ

ร่วมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน)

อ่านต่อ

รับเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข๔๙ ชั้นพันธุ์หลัก เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ วัดบ้านแก่น ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ซื้อคืน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบอม และ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

อ่านต่อ

จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ซื้อคืน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศแนะนำกลุ่มงาน และให้คำแนะนำการฝึกงาน แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

อ่านต่อ

ตรวจสอบเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ตรวจติดตามและแนะนำการตัดข้าวปนในแปลงของเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรองแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ Rice GIS และระบบบริหารจัดการเอกสารร่วม (E-Doc/e-Sharing) 

อ่านต่อ

 เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก (ต้นแบบ) ราคาประหยัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมสัมมนา"แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" 

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 และร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

นำเสนอผลงานและเข้ารับการสัมภาษณ์ในการประกวด ประเภทข้าราชการดีเด่น ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรม KUBOTA Agri Solution (KAS) โดยมีการสาธิตเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว และสาธิตเครื่องอัดฟางคูโบต้า โดยบริษัทคูโบต้า สยามคอเปอร์เรชั่น จำกัด (หจก.อนันตภัณฑ์ลำปาง)

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกรมการข้าว ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อารามหลวง อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

อ่านต่อ

 ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด” กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนลำปาง – เชียงใหม่ และ กิจกรรมรักษ์แม่น้ำวัง(ฝั่งใต้)

อ่านต่อ

ร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อารามหลวง อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

อ่านต่อ

ร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 7/2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Rice Regulator System : eRRS) 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 และ กข49 ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2561

อ่านต่อ

ฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (e-GAP Seed : e – GS) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User)            

อ่านต่อ

จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ซื้อคืน ให้แก่เกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ่องกอก      

อ่านต่อ

 เคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง          

อ่านต่อ

จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ในพื้นที่ บ้านศรีหมวดเกล้า บ้านร้อง และบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับศูนย์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ในพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเป้า ตำบลพิชัย อำเภอเมือง และตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร      

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านเป้า ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง และตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร          

อ่านต่อ

ร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกรมการข้าว

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และตรวจติดตามแปลงของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/ 2561

อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคลากรภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ

ประชุมหารือและวางแผนเรื่องพื้นที่จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า และตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

 ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ในพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา และตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข ๔๙ ในพื้นที่ บ้านน้ำโท้ง บ้านท่าโทก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

ประชุมหารือข้อราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อ่านต่อ

จิตอาสา ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด” กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนลำปาง – เชียงใหม่ และ กิจกรรมรักษ์แม่น้ำวัง(ฝั่งใต้)

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อ่านต่อ

ประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ตำบลพิชัย ตำบลทุ่งฝาย และตำบลบ้านเป้า ฃ

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561 

อ่านต่อ

 ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย และตำบลบุญนาคพัฒนา

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจนับวัสดุการผลิตของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน 

อ่านต่อ

S 12132451

15058