A61E6F78 FF63 453A B454 60564763526D

S 17014893

 

messageImage 1611035166600

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ติดตามและวางแผนเพื่อการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว มล105 คุณภาพดี ของคณะกรรมการจัดซื้อฯ ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามการซื้อขายข้าวอินทรีย์ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ทำการตรวจสภาพโรงงาน(โรงงานเพิ่มศักยภาพฯ) และความพร้อมก่อนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105

อ่านต่อ

เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด หลักสูตรการจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และการจัดทำบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่

อ่านต่อ

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้าวแห้ง) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข6 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมวางแผนการจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครั้งที่ 1 และประกาศยุทธศาสตร์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการรับซื้อข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์) ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ให้แก่ เกษตรกร และติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2563

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่12/2563

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Application Zoom

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีและกิจกรรมของจังหวัด ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนซื้อขายข้าว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในการซื้อขายข้าว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการซื้อขายข้าวและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรเพี่อลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด และกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564

อ่านต่อ

่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ติดตามการใช้งานเครื่องซีลปากถุงระบบสูญญากาศและปรับปรุงแบบบันทึกเอกสารของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ภายใต้โครงการ Niche Market

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference)

อ่านต่อ

ติดตามการตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2563

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop) และประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

อ่านต่อ

ตรวจแปลงแบบเป็นทางการ แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 พันธ์ุสันป่าตอง 1 (แปลงสำรองพันธุ์)ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงขนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

ข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขตประจำปี2564

อ่านต่อ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

อ่านต่อ

 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายบังคม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ   เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการทำความสะอาด พัฒนาชุมชนริมแม่น้ำคลอง ณ บริเวณแม่น้ำวัง (หลังวัดบ้านต้า) หมู่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)​เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรอง มาตรฐานข้าว Organic Thailand

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ กองนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม “งานวิถีข้าว วิถีชุมชน คนลำปาง” เพื่อให้เกษตรกรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชุมชน

อ่านต่อ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จ่ายกระสอบปอบรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดซื้อคืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ฤดูฝน ปี 2563 

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดชี้แจงการจ้างงาน โครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานข้าวจังหวัดลำปาง ครั้งที่2/2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ของกรมการข้าว ปี 2565

อ่านต่อ

ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

ประชุมวางแผนปลูกและแผนเก็บเกี่ยวข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าติดต่อประสานงาน และชี้แจงเพื่อคัดเลือกโครงการตามแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ปีงบประมาณ 2565ในพื้นที่ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการคัดพันธุ์ปนและการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรบ้านผาแมว ตามโครงการพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ปี 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC)

อ่านต่อ

ประชุมคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์กข6  ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดนิทรรศการกนะทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี2564 ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563

อ่านต่อ

้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563  ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ในพื้นที่ อำเภอเถิน  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

รับเมล็ดพันธุ์หลักข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 เพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 จำนวน 6,280 กิโลกรัม ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ โรงงาน และบูชาพระโพสพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563  ระยะโน้มรวง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านต่อ

้คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธ์ุสันป่าตอง 1 คืนจากแปลงขยายพันธ์ุ ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า และตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ตรวจติดตามแปลงสำรองพันธุ์ ข้าวเหนียวพันธ์ุสันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการ้กษตรจังหวัดลำปางครั้งที่10/3563

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนาม “สมเด็จย่า”

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21 ตุลาคม 2563

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2564 ครั้งที่1/2563

อ่านต่อ

Key message 1

New Rice

Fire 02

62 04 001

62 04 002

Farm D

62 04 003

S 12132451

15058