Rice Famer Day

21.06.61

28555079 1256169721194136 1934012890 o

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ วัดท่านาง หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

"ติว กพ. เพื่อน้อง" วิชาภาษาไทย

อ่านต่อ

ร่วมตรวจประเมินและต่ออายุร้านอาหาร ตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q Restaurant) 

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ วัดวังหิน หมู่ 6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหล่า 

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561  ณ วัดท่าหลวง หมู่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

กิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว และร่วมกิจกรรมสาธิตการโยนกล้าข้าวพันธุ์กข6 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

ติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าข้าวในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน และสาธิตวิธีเพาะต้นกล้านาโยนให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่พริก

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่พริก

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเขียงราย

อ่านต่อ

เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์แม่มอก (กลุ่มที่ 2)

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่พริก 

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรองโครงการร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q restaurant)

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่พริก

อ่านต่อ

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)  แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่เมาะ

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วยรากไม้ 

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่เมาะ 

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่ทะ 

อ่านต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่ทะ ณ โรงสีข้าวชุมชนตำบลหัวเสือ 

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหัวเสือ

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 และ กข6

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” 

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่ทะ

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอสบปราบ ตำบลแม่กัวะ

อ่านต่อ

บวงสรวงพระแม่โพสพ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำนาของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวม่อนเขาแก้ว

อ่านต่อ

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

กิจกรรม "ติว กพ. เพื่อน้อง" สัปดาห์นี้ ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล(คำนวณ) โดย นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอสบปราบ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2561

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง " รุ่นที่ 84

อ่านต่อ

อบรมเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

มอบใบรับรองข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน และใบรับรองข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม(T2) 

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติมิตรแท้ในนาข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังยาว

อ่านต่อ

ประชุมกำหนดเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนข้าวนาปี และจัดทำแผนการส่งน้ำ ปี 2561 

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 และ พันธุ์ กข6

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติ มิตรแท้ในนาข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตร Smart Assistant Officer พัฒนาและรอบรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 และ พันธุ์ กข6

อ่านต่อ

ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 พื้นที่จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2561

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2561 ให้สมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

มอบปัจจัยการผลิตเพื่อใช้ในการจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพมาตรฐาน

อ่านต่อ

ระชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) 

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวแก่นักเรียน 

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 และ พันธุ์ กข49

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561” ครั้งที่ 8/2561

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561 

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 และ พันธุ์ กข6 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา และอำเภอเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ นาแปลงใหญ่สบปราบ ม.1 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 และร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 4/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 และพันธุ์ กข6 (ฤดูฝน/2560)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข-แม่โจ้ 2 และ พันธุ์กข6 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านต่อ

จัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ความพึงพอใจการให้บริการและการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้2 และ พันธุ์ กข6 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการจัดเตรียมงานวันสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติ ปี 2561

อ่านต่อ

มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (กลุ่มปกติ) 

อ่านต่อ

S 12132451

15058

S 32989207

Blast 01

Postharvest