101117c14283am49smr42r

11.10.61

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ตำบลพิชัย ตำบลทุ่งฝาย และตำบลบ้านเป้า ฃ

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561 

อ่านต่อ

 ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย และตำบลบุญนาคพัฒนา

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจนับวัสดุการผลิตของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน 

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบรายเดี่ยว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามการตรวจตัดสินคุณภาพมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ พันธุ์ กข49 ฤดูฝน ปี 2561              

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการขยายตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

 ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. และไหว้ศาลพระภูมิ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงและติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

 ประชุม ติดตามแปลงปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน 2561 ของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรก่อนตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ และติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ออกติดตามวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลตากตก โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

อ่านต่อ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ ร่วมตรวจติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ติดตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

 ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ออกติดตามวัสดุครุภัณฑ์ โครงการนาแปลงใหญ่ , ครุภัณฑ์งบพัฒนาจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว และเข้าร่วมกิจกรรมแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวนาดำด้วยแนวคิดเกษตรครบวงจร KUBOTA Agri Solution (KAS)

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกัน ปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ทาสี อาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ตรวจติดตามกิจกรรมบนแปลง และเยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลด้านพืช ปีเพาะปลูก 2560/61 ของจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมอบรมโครงการจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมฝึกอบรม การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ติดตามวัสดุครุภัณฑ์ โครงการนาแปลงใหญ่  '

อ่านต่อ

พัฒนา ปรับปรุง ทาสี อาคารกลุ่มควบคุมคุณภาพ

อ่านต่อ

รับการติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (GAP Seed) แก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนใหม่พัฒนา

อ่านต่อ

ติดตามแปลงเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร(ศพก.) ด้านข้าว

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธี/พิธี 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสถานที่ผลิต/แหล่งผลิต ผลผลิต/สถานที่จำหน่าย 

อ่านต่อ

ติดตามแปลงเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนแม่ตีบ

อ่านต่อ

ร่วมการสัมมนา “ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว”

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่ 4/2561

อ่านต่อ

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับคณะทำงาน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และกลุ่มควบคุมคุณภาพ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(GAP Seed) แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง

อ่านต่อ

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 '

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุม “ทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด " ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (GAP Seed) ปี 2561 ครั้งที่ 2 แก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหัวเสือ 

อ่านต่อ

ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์ศักยภาพระบบธุรกิจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้านการตลาดและจัดจำหน่าย" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 13/2561 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (GAP Seed) แก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด

อ่านต่อ

ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงศพก. และมอบปัจจัยการผลิต

อ่านต่อ

ร่วมงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

 เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

ประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฎิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

 เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 และแผนการใช้รถยนต์เดือนกันยายน 2561

อ่านต่อ

นิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลระหว่างศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application "ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ" (Smart Rice Farm - SRF) Version 2 Demo รุ่นที่ 1 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2561 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับเขตที่ 6 ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมแนวทางส่งเสริมการส่งออกข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN conference เรื่องการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ Smart Card Reader

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 9 ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

อ่านต่อ

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีมูลนิธิศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือเป็นเจ้าภาพ

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

 จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่เมาะ

อ่านต่อ

ร่วมอบรมระบบบริหารจัดการงบประมาณ กรมการข้าว BMS Budget Management System

อ่านต่อ

ต้อนรับ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และคณะเพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหล่า

อ่านต่อ

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอแม่ทะ

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอเถิน 

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในโครงการ Niche Market และเก็บข้อมูลงานวิจัย

อ่านต่อ

A

S 12132451

15058