Black Ribbon

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฏาคม 2560

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน  

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม          

อ่านต่อ

พิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ