MOM Day 1

17.08.61

 

157008

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

สำรวจข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ อำเภอสบปราบ อำเภอแม่ทะ อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมทบทวนพื้นที่จัดทำแปลง และแบ่งสายตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่ ตำบลบ้านเป้า ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2/2561 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 

อ่านต่อ

ประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ และข้าวอินทรีย์,ข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวนาดำด้วยแนวคิดเกษตรครบวงจร KUBOTA Agri Solution (KAS)

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ของอำเภอเมืองลำปาง โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตําบลแม่มอก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมทบทวนพื้นที่จัดทำแปลง และแบ่งสายตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่11/2561ประธานเปิดงานโดยนายสมเกียรติตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง ณ.โรงเรียนไผ่งามวิทยา ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 '

อ่านต่อ

รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 

อ่านต่อ

เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน

อ่านต่อ

ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกษตรกร 4 ภาค ต่อร่าง พ.ร.บ ข้าว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรค 2 เสนอโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ่านต่อ

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ ฤดูฝน 2561 ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน 87 รูป ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 หอประชุมจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ 

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านจั่ว

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ในพื้นที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 

อ่านต่อ

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ ฤดูฝน 2561 ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในโครงการ Niche Market และเก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว 

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่กวัะ 

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ

อ่านต่อ

ประเมินเกษตรกร ตามแบบประเมินเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติในแปลงของตนเองหลังการฝึกอบรม และร่วมมอบปัจจัยการผลิต

อ่านต่อ

ร่วมประชุมตรียมการจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศาลาวัดสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) หมู่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อวิชาการ "การทำระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ และการปลูกพืชเศรษฐกิจ(ข้าว) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร" 

อ่านต่อ

มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เจ้าของแปลง ศพก .เกาะคา และศพก. สบปราบ 

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2 แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง 1 

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศาลาวัดห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ 

อ่านต่อ

จัดอบรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศาลาวัดสบเมาะ 

อ่านต่อ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.

อ่านต่อ

ติดตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และเยี่ยมขอบคุณ ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) ณ ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนใหม่พัฒนา

อ่านต่อ

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) ณ ศาลารวมใจวัดหัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ

อ่านต่อ

 ร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ "ข่วงห้างฉัตร กาดเกษตรอินทรีย์" 

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมการจัดเสวนาเรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพชาวนาไทย สู่ผู้นำการผลิตข้าวไทยสู่ครัวโลก" ตามโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการส่งออกข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเครือข่ายเกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 

อ่านต่อ

 ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำปาง ครั้งที่7/2561

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฎิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสบปราบ

อ่านต่อ

ร่วมดำเนินการสำรวจเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

อ่านต่อ

ออกบริการหลังการขายและเยี่ยมขอบคุณตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และพุทธรูปสำคัญ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

อ่านต่อ

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2561 

อ่านต่อ

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยบำรุงพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

อ่านต่อ

กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561   

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

อ่านต่อ

"กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561" ณ โรงเรียนวัดนาแก้ว ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

"กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561"

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในโครงการ Niche Market และสำรวจข้อมูลการตลาดข้าวในจังหวัดลำปาง และเก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย ศพก.) วัดแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2561 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือ จำนวน 13 ศูนย์

อ่านต่อ

ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ณ บริษัทกล้าแกร่ง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน "หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (รวม 2 วัน) ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานวันปลูกต้นไม้ ตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด(คอจ)

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน "หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

อ่านต่อ

ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน "หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว" ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 (รวม 2 วัน) ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร”

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับให้สูงขึ้นของตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงและตำแหน่งช่างไฟฟ้า

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน "หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว" ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 (รวม 2 วัน) 

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Field Day)” และร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จากการระบายน้ำจากวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

อ่านต่อ

ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์(Web Conference) เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2561ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงและเรียนรู้การใช้งาน Application PhotosServer GISTDA ver.2 ในการปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวจากดาวเทียมภายใต้ความร่วมมือกับ GISTDA

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

อ่านต่อ

S 12132451

15058