422037

91388994 2451316638513268 8367753318142836736 o

 

S 1835011

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 1/2563 ของคณะทำงานฯ อำเภอแม่พริก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะคา

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 1/2563 คณะทำงานฯ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 1/2563 ของคณะทำงานฯ อำเภอเมืองปาน และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 1/2563 ของคณะทำงานฯ อำเภอเมืองลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อติดตามและขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ผ่านระบบ ZOOM

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS)

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ประเมินและคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในเบื้องต้น ของจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์กข6 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

ร่วมตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้านการเกษตรผ่านระบบทางไกลออนไลน์(Web Conference)

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานการขับเคลื่อนการส่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

อ่านต่อ

ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลสบป๊าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

อ่านต่อ

ติดตามการซื้อขายข้าวตามบันทึกข้อตกลง (MOU)ของกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์และประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร ปี 2563/64

อ่านต่อ

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว มอบให้ศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ร่วมส่งมอบส่งปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 63 (รอบที่ 2 ) ร่วมกับประมงอำเภอ อำเภอแม่เมาะ ณ วัดสบป๊าด หมู่ 1 ตำบลสบป๊าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว มอบให้ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่วะ, ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่พริก, ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก เพื่อปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ

ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง และติดตามการเจาะบ่อบาดาลต้านภัยแล้ง

อ่านต่อ

คณะกรรมการจัดซื้อข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2563  ออกตรวจติดตามการเก็บเเกี่ยวผลผลิต และการทำความสะอาดรถเกี่ยวนวด เพื่อการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน สันป่าตอง1 ชั้นพันธ์ุจำหน่าย

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2563  ระยะโน้มรวง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านต่อ

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านต่อ

ตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้ประกอบการ ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึ่ง

อ่านต่อ

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้แก่เกษตรกรในโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าตันและตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน เพื่อปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ฤดูฝน ปี2563

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ โดย นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวธัญทิพย์ สีแปงวงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  ร่วมแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ตามโครงการ "จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19 "

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2563  ระยะโน้มรวง -สุกแก่ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไป ของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง ปี 256

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง นำเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16  เมษายน  2563

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลการสำรวจบ่อบาดาลในพื้นที่นาแปลงใหญ่ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ติดตามการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว และรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2563 พันธุ์สันป่าตอง 1 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ตรวจติดตามร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กิจกรรมสารวัตรเกษตร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

อ่านต่อ

 ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในโครงการ Niche Market จำนวน 3 กลุ่ม 

อ่านต่อ

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ประชุมสำรวจพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านต่อ

ตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้ประกอบการ ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดลำปาง ณ โรงสีข้าวปัณณพัฒน์รุ่งเรืองกิจ และโรงสีข้าวแสงรุ่งเรือง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

 ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2563 พันธุ์สันป่าตอง 1 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) 

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ โดย นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ พระพิรุณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครบรอบ 38 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมการตรวจราชการของนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานนโยบายสำคัญฯ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ2563 รอบที่1

อ่านต่อ

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง ปี2563 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 ณโรงแรม หิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อ่านต่อ

ติดตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต15 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

สัมมนาหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ให้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด จำนวน 20 ราย ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (โครงการย่อย เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

 ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2563 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานราชการ ในพื้นที่เขตเทศบาลเขลางค์นคร ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะ Smart Assistant Officer ด้านมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ให้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่พริก จำนวน 20 ราย และเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่ปุ จำนวน 20 ราย ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (โครงการย่อย เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านนภาลัย กิจกรรมลำปางเมืองสะอาด พัฒนาบริเวณริมน้ำวัง เริ่มจากสะพานช้างเผือก ถึงสระพานรัชฏา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

อ่านต่อ

 ประชุมสำรวจพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอเถิน อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตาม ผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและเยี่ยมชมงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยนางสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หมู่1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

หน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ประธานพิธีเปิดงานโดย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก. เครือข่าย) หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

หน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประธานพิธีเปิดงานโดย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

หน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2563 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

อ่านต่อ

 ประชุมสำรวจพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปี 2562

อ่านต่อ

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานที่ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง และเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล web conference เรื่องการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้ง ด้านการเกษตร ปี 2562/63

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (โครงการย่อย เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน) ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดร่องเคาะ

อ่านต่อ

 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (โครงการย่อย เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน) ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนแก้ว

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงาน และติดตาม/สรุปผลการดำเนินงาน

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (โครงการย่อย เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสบป้าด 

อ่านต่อ

ประชุมสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว ฤดูฝน ปี2563 และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2563 ในเขตพื้นที่ อำเภอเกาะคา อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

Key message 1

New Rice

Fire 02

62 04 001

62 04 002

Farm D

62 04 003

S 12132451

15058