S 17014893

 

000011111

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการผลิตข้าว โดยอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอเมืองลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ตรวจติดตามความพร้อมก่อนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ สันป่าตอง1 ฤดู แล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564  ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom)

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางโครงการ 1 ตำบล  1 กลุ่มทฤษฎีใหม่  โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์หลัก  ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล   1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/64

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  การใช้งานและการจัดการเว็บไซด์กรมการข้าวเบื้องต้น ผ่านช่องทาง VDO Conference ด้วยโปรแกรม Zoom

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์ และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคลลโดยประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom

อ่านต่อ

ประชุมหาแนวทางในการทำงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจแปลงอย่างเป็นทางการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

ประสานงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุนของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (T2)​ และ Orgarnic Thailand (T3)

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวชั้นพันธ์ุขยายและจำหน่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยบัติด้านการเกษตร ครั้งที่3/2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564”

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกรมการข้าว ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจังหวัดลำปาง ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

หน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน)

อ่านต่อ

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร (Value Chain) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคารแปรรูป) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน) ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านต่อ

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ให้แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลป่าตัน ณ ศาลาวัดป่าตันหลวง ม.6 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำแผนแม่บท ด้านการเกษตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน)

อ่านต่อ

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาโป่ง ม.6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ปี 2564

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

ประชุมวางแผนการปลูกข้าวพันธ์ุ สันป่าตอง 1 และพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2564 แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ พระพิรุณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครบรอบ 39 ปี

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน)

อ่านต่อ

เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน/63  และประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop)  ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ร่วมการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 43

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน)

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน)

อ่านต่อ

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมประชุมแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่3/2564

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน)

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

ประชุมจัดสรรพื้นที่และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

อ่านต่อ

ติดตามและทบทวนการเข้าร่วมโครงการและการจัดทำรายละเอียดโครงการและเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านต่อ

จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี  2564

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ และคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในการติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2564

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมและทำบุญตักบาตร พระ จำนวน 30รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมรายละเอียดโครงการ และเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล

อ่านต่อ

ประชุมจัดสรรพื้นที่และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

อ่านต่อ

เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อ่านต่อ

นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement : e-GP)

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Zoom (Video Conference)

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

อ่านต่อ

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อวางแผนการปลูกข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 และพันธุ์ กข6

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง ปี 2564

อ่านต่อ

ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และ Q Product ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด และ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมของผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

คณะทำงานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาโป่ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน

อ่านต่อ

ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2564 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

Key message 1

New Rice

Fire 02

62 04 001

62 04 002

Farm D

62 04 003

S 12132451

15058