Black Ribbon

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2560

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน  

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม          

Read more

พิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more