rice1 Copy

 

AA

28555079 1256169721194136 1934012890 o

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2561 พันธุ์ กข49 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านต่อ

ติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าข้าวในโครงการ Niche Market และประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

ประชุมตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชน ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561” ครั้งที่ 5/2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561

อ่านต่อ

        จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ประจำปี2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมการฝึกอบรมครูบัญชี การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีทุนประกอบอาชีพ

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

เข้าร่วมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2561 พันธุ์ กข49 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านต่อ

     ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

มอบประกาศเกียรติคุณที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

    ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

       ตรวจร้านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน 60 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมการจัดสรรเงินงบประมาณในกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง : การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ณ โรงแรมพาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

  ร่วมจัดนิทรรศการงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดลำปาง” ประจำปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยตัวชี้วัดที่ 13 การศึกษาวิจัยการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านปงพร้าว-ดอนทัน จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ตรวจประเมิน GAP และ GAP Seed แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ติดตามการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 และสำรวจความต้องการข้าวเปลือก 

อ่านต่อ

 ตรวจประเมินร้านจำหน่ายข้าวคุณภาพดี (Good rice seed shop)และประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข -แม่โจ้2,ขาวดอกมะลิ 105และกข 6      

อ่านต่อ

     ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2561 พันธุ์ กข49          

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP Seed แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลห้วยหม้าย จังหวัดแพร่    

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2561 และลงพื้นที่จับพิกัดแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ    

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP Seed แก่กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร จังหวัดแพร่    

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน/60  

อ่านต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์   

อ่านต่อ

คัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้ข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และติดตามแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2561 พันธุ์ กข49     

อ่านต่อ

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่ม T2 ปี 2560 แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลวอแก้ว 

อ่านต่อ

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดลำปางครั้งที่ 4/2561 ณ ลานหน้าวัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมหารือการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวทางการตลาดนำการผลิต ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศาลาวัดนางเหลียว ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำเว็บไซด์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

     ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2561 พันธุ์ กข49 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว, สำรวจความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้2, ติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าข้าวในโครงการ Niche Market          

อ่านต่อ

       ประชุมชี้แจงและคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านท่านาง

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงและคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ เครือข่ายศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

ร่วมสังเกตุการณ์ การจะนำผลการวิจัยข้าวที่ปลูกเขตธารน้ำแร่แจ้ซ้อน ไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง 

อ่านต่อ

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่ม 2 ณ วัดท่าไม้ หมู่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

          ประชุมชี้แจงและคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มเก่า ปี 2560 

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัดแปลงของเกษตรกร โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปี 2561 ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

       ประกาศยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิบัติงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประจำปี 2561 

อ่านต่อ

ต้อนรับนางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ที่เดินทางเพื่อมารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางคนใหม่

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (กลุ่ม T2) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ( 1 ล้านไร่)

อ่านต่อ

ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในห้องปฎิบัติการ

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์และสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลโครงการต่างๆ ของรองอธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

จัดชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ฤดูฝน ปี 2560 เป้าหมาย 500 ตัน

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 30 

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และการบริการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูเพาะปลูกใหม่ ปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ วัดวังหิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ครั้งที่2/2561 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข ครั้งที่ 3/2561

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงและคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ แก่กลุ่มข้าววิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้างอำเภอห้างฉัตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง 1

อ่านต่อ

กิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 

อ่านต่อ

การรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว (คตก.) ระหว่างเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านวังหินวังทองและผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

     ติดตามการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดู แล้ง ปี 2561 พันธุ์ กข49 

อ่านต่อ

ดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 และได้จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

เข้าร่วมคัดกรองและชี้แจงเกษตรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) 2561 

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

กิจกรรมการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรดโดยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรมของกรมการข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ ปี 2561"

อ่านต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

อ่านต่อ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 อำเภองาว จังหวัด ลำปาง

อ่านต่อ

      สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

     เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ปี 2561

อ่านต่อ

        เปิดงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”

อ่านต่อ

สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"  

อ่านต่อ

S 12132451

15058