62 03 22

111

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

จัดนิทรรศการงานนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ณ หมู่ที่ 4 บ้านนางเหลียว ตำบลลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

อ่านต่อ

จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ ชุมชนบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวพบปะเยี่ยมเยือนและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

การเสวนาเรื่องการบริหารจัดการสินค้าสับปะรดลำปางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

รับการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลักษณ์ วจนาวัช) ตรวจราชการภาคเหนือตอนบน

อ่านต่อ

ฝึกอบรมการปฏิบัติงาน "KTB Corporate Online" และฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 และประกาศยุทธศาสตร์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านต่อ

จิตอาสา ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด”

อ่านต่อ

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

ตรวจติดตามกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 .

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 ณ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามนิเทศงานเครื่องจักรเชิงป้องกัน ปี 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง 

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 .

อ่านต่อ

มอบสื่อเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องข้าว ได้แก่ ระยะการเจริญเติบโตของข้าวและโรคแมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ร่วมอยู่เวรตามกิจกรรมโครงการส่งความสุขมอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561- วันที่ 1 มกราคม 2562

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งความสุข มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - วันที่ 1 มกราคม 2562

อ่านต่อ

จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จากเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว  

อ่านต่อ

ร่วมประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้ากษตรที่สำคัญ(Zoning) ระดับจังหวัด

อ่านต่อ

 ติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบ การซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 12/2561 (ประจำเดือนธันวาคม 2561 ) 

อ่านต่อ

คัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 พร้อมเก็บข้อมูลจุดพิกัด x,y แปลง

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในภารกิจของกรมการข้าว และงานที่เกี่ยวข้องกับคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารกรมการข้าว ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว  

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

อ่านต่อ

กองนิทรรศการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน “งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562” 

อ่านต่อ

ประชุมเรื่องราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน จากแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 และขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2561 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ติดตามและให้ความรู้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบอม

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทีม chief of day สรุปผลการจัดงานประจำวัน ในงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ณ ลานคนเมือง

อ่านต่อ

ประชุมทบทวนการประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

คัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 พร้อมเก็บข้อมูลจุดพิกัด x,y แปลง

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อกำหนดราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน จากเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ นอกโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ล้านไร่ แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข43 พันธุ์หลัก เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการ เพื่อติดตามการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ปี 2562 และการประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดงาน ”งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562”

อ่านต่อ

เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ นอกโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ล้านไร่ (แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม)

อ่านต่อ

 ร่วมโครงการ “ลำปางสะอาด” กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนลำปาง – เชียงใหม่

อ่านต่อ

ร่วมการสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2561 

อ่านต่อ

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 1 และรับเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลง ฤดูแล้ง/62 

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ ณ กองนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับซื้อขายข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

อ่านต่อ

คัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 ณ วัดสบป้าด

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว) 

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562 

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมสัมมนา "ประชาสัมพันธ์กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกสจ."

อ่านต่อ

 ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

อ่านต่อ

 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 

อ่านต่อ

 ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ''นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม'' เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ

เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลโรคข้าวที่สำคัญ

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.

อ่านต่อ

จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ในพื้นที่ บ้านแค่ บ้านทรายใต้ บ้านหัววัง บ้านพระเจ้าทันใจ   อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 และขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว และเข้าร่วมกิจกรรม KUBOTA Agri Solution  ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

คัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

ประชุมแปลงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูฝนปี 2561 ในพื้นที่บ้านทุ่งฝาย บ้านแม่ก๋ง บ้านพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

มอบใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและป้ายร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ปี 2561

อ่านต่อ

ประชุมปรับแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน)

อ่านต่อ

ร่วมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน)

อ่านต่อ

รับเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข๔๙ ชั้นพันธุ์หลัก เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ วัดบ้านแก่น ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ซื้อคืน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบอม และ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

อ่านต่อ

จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ซื้อคืน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศแนะนำกลุ่มงาน และให้คำแนะนำการฝึกงาน แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

อ่านต่อ

ตรวจสอบเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ตรวจติดตามและแนะนำการตัดข้าวปนในแปลงของเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรองแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562 

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ Rice GIS และระบบบริหารจัดการเอกสารร่วม (E-Doc/e-Sharing) 

อ่านต่อ

 เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก (ต้นแบบ) ราคาประหยัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ร่วมสัมมนา"แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" 

อ่านต่อ

S 12132451

15058